Usein kysytyt kysymykset

Painemittarit

Onko mittauskorkeudella vaikutusta mittaustuloksiin relatiivipaineen mittauslaitteissa?

Ei, mitattaessa paine-eroa ympäristöön nähden korkeudella ei ole vaikutusta.

Miten mallin 7 -paine-eromittari käyttäytyy täyden asteikkoarvon ulkopuolella?

Pluspuolen ylipaineturvallisuus maksimi käyttöpaineeseen (PN40, PN100, PN250, PN400) asti saavutetaan metallisella mittauselementillä. Sallitujen rajojen sisäpuolella olevat  ylipaineet eivät jätä pysyviä vaurioita mittausjärjestelmään.

Mikä on kryogeenipullossa säilytettävän aineen lämpötila kun se saavuttaa painemittarin?

Kryokaasu on kaasumaista ympäristönlämpötilassa ja -paineessa. Jäähdytyksen ja tiivistyksen seurauksena se muuttuu nestemäiseksi. Jäähdytyksen ja paineen takia kaasuntilavuutta voidaan pienentää ja siten suuria määriä voidaan säilyttää säiliöissä.
 
Tyypillisiä säiliöissä säilytettäviä nestemäisiä kaasuja ovat typpi, happi, argon, hiilidioksidi, maakaasu (LNG) ja typpioksidi.

Taulukkoon on koottu näiden kaasujen kiehumispisteet ympäristönpaineessa ja 20 barin paineessa säiliön sisällä:

  Ympäristönpaine  20 bar
typpi -196°C -157°C
happi -183°C -140°C
argon -186°C -143°C
hiilidioksidi ei nestemäinen -19°C
nestemäinen maakaasu  -162°C -107°C
typpioksidi -88°C -16°C

Matalin lämpötila teknisille kaasuille säiliössä on -196°C typen nestefaasista, jos säiliössä on 1 barin paine. Jos kaasun lämpötila säiliössä nousee, kasvaa myös paine säiliön sisällä.

Nestekaasusäiliö koostuu aina kahdesta säiliöstä: sisäsäiliö ja ulkosäiliö. Säiliöiden välissä on tyhjiö ja ne on liitetty toisiinsa metallitapeilla.-Tyhjiö luo lämpöeristeen sisäsäiliölle.

 Kaksi putkea ydistää sisäsäiliön ja säiliön kylkeen asennetun painemittarin. Toinen liittää säiliön yläpään painemittariin (kaasufaasi) ja toinen liittää säiliön alapäään painemittariin (nestefaasi). Heti kun kaasu poistuu eristetystä ulkosäiliöstä se muuttuu kaasumaiseksi. 

Putken sisällä aine saavuttaa ympäristönlämpötilan ennen kuin se pääsee painemittarille. Tämän seurauksena matalin lämpötila minkä aine saavuttaa säiliön ulkopuolella on ympäristönlämpötila. Matalin sallittu ympäristönlämpötila kryöpainemittareillemme on -40°C. Aine on aina kaasumaista kun se saavuttaa painemittarin.


Mitä ovat "pienet keltaiset nupit" painemittarien kyljessä?

Alle 25 barin painemittareissa on yleensä täyttöaukko ja siinä venttiili. Täyttöaukon venttiili suljetaan kuljetuksen ajaksi ja se täytyy avata asennuksen yhteydessä, jottei koteloon kerry painetta. Paine kotelossa johtaa tarkkuuden vaihteluihin.

Mitä voin tehdä jos väliaineen lämpötila on yli 212°F (100°C)?

Voit käyttää vesilukkoputkea, painevälitintä tai kapillaaria ylimäärääräisenä jäähdytyselementtinä.


Mitä tapahtuu kun mallin 7 -paine-eromittareita, joissa on elastomeeriset eristyskalvot, käytetään matalammissa ympäristön lämpötiloissa kuin mitä datalehdessä on määritetty?

Sallittujen ympäristölämpötilojen alapuolella tarkkuus kärsii huomattavasti, koska kalvo jähmettyy matalilla lämpötiloilla.

Mikä on tarkkuusluokka?

Tarkkuusluokka ilmaisee virherajat mittausalueesta prosentteina.

Mitä eroa on standardi- ja turvallisuusmallisessa painemittarissa?

Turvallisuusmallissa (Koodi S3 EN837 mukaan) on ylimääräinen, hitsattu väliseinä näytön ja mittausjärjestelmän välissä. Lisäksi kotelon takaseinä voi irrota ylipainetapauksessa. Näyttölasi on valmistettu yleensä pinnotetusta turvallisuuslasista. Jos koteloon kertyy painetta (esim. bourdon-kaaren revetessä), se pääsee purkautumaan takaseinän irrotessa kotelosta. Paineen purkautuminen näyttölasin kautta ei ole mahdollista. Näin loukkaantumisvaara voidaan eliminoida. WIKA:lla nämä laitteet on merkitty ympyröidyllä "S":llä.

Mikä on viisitie- tai neliventtiilin toiminto?

Paineentasausventtiilit, joissa on kiinteät sulku-, tyhjennys- ja ilmausventtiilit, mahdollistavat painemittarin paineenpoiston toiselta tai molemmilta puolilta ja syöttölinjan ilmauksen.

'Mikä on yksitieventtiilin tominto?

Käyttämällä myötäsuuntaan asennettavia paineentasausventtiilejä voidaan tuottaa tasainen painekuorma plus- ja miinuspuolelta ("+"- ja "-") yksipuolisen ylikuorman välttämiseksi sekä käynnistyksen että käytön aikana ja nollapisteen tarkastusten mahdollistamiseksi käytön aikana.

Mikä on kolmiteiventtiilin toiminto?

Käyttämällä myötäsuuntaan asennettavia paineentasausventtiilejä voidaan tuottaa tasainen painekuorma plus- ja miinuspuolelta ("+"- ja "-") yksipuolisen ylikuorman välttämiseksi sekä käynnistyksen että käytön aikana ja nollapisteen tarkastusten mahdollistamiseksi käytön aikana.

Milloin näytössä täytyy olla CE-merkintä?

Kun mittauslaitteet ovat painelaitteiden direktiivin alaisia (PED; >= 2900 psi / 200 bar), EMC-direktiiviin alaisia (esim. intelliGAUGE) tai matalan jännitteen direktiiviin alaisia (esim. 821 tai 851 kontaktit).

Milloin tulisi käyttää rajoitinta?

Kun ilmenee painepiikkejä tai äkkinäisiä painekuormia.

Mitkä nesteissä käytettävät laitteet sopivat pienille mittausalueille?

Kalvorasiapainemittarit 16 mbariin asti soveltuvat nesteille (itsetyhjentyvän painekammion ansiosta).

Mikseivät mallit 736.11 ja 736.51 sovellu aggressiivisille väliaineille?

Matala paine (miinuspuoli) tulee kotelon sisälle ja asteikko (AI) ja viisari (AI) kostuvat. Vain kalvorasiamittarin pluspuoli on valmistettu haponkestävästä teräksestä ja kestää aggressiivisia aineita.

Miksi joitakin painemittareita voidaan käyttää vain 60°C ympäristönlämpötilassa?

Jos painemittarin näyttö on valmistettu turvallisuuslasista niin sitä voidaan käyttää vain 60°C ympäristönlämpötilassa. Turvallisuuslasi on valmistettu kahdesta lasikiekosta. Lasit ovat liitetty toisiinsa kalvolla. Lämpötilarajan ylittyessä kalvo rakkoilee. Lopputuloksena mittarin arvoja ei voida lukea enään luotettavasti.

Miksi painemittari saatetaan täyttää nesteellä?

Nestetäyttö vaimentaa kotelossa sijaitsevia liikkuvia osia. Tämä vähentää tärinän aiheuttamia vaurioita ja kulumaa.

Miksei sallittu paine-ero saa olla yli 1/6 täydestä asteikkoarvosta mallin 7 paine-eromittareissa?

Mallin 7 paine-eromittareissa staattinen paine on sama kuin täysi asteikko arvo jaettuna yli 270 asteelle. 1 barin paine-erolla, 10 barin staattisessa paineessa molempien käsien erotus tosistaan olisi noin 27 astetta. Tästä johtuen paine-ero ei saa pudota alle 1/6 täydestä asteikko arvosta (noin 45 astetta).

Mitä ovat mekatroniset mittauslaitteet?

Mekatronisiin mittauslaitteisiin on asennettu sähköisiä komponentteja. Mekaanisen paikallisnäytön lisäksi ne lähettävät sähköistä lähtösignaalia jatkoprosessointia tai kytkentätoimintoa varten. Virran katketessa laitteen toiminta jatkuu normaalisti ja lukema voidaan lukea luotettavasti paikallisnäytöstä.

Mitä tarkoittavat lyhenteet PGT ja PGS?

PGT (Pressure Gauge Transmitter) malliset laitteet ovat mekatronisia paineenmittauslaitteita, jotka näyttävät painetta ilman ulkoisen virran tarvetta. Samalla ne generoivat sähköisen lähtösignaalin. PGS (Pressure Gauge Switch) malliset laitteet ovat mekatronisia paineenmittauslaitteita, jotka näyttävät painetta ilman ulkoisen virran tarvetta. Samalla niissä on sähköinen kytkentätoiminto.

Mikä on change-over-kytkin?

Kun kytkentäpiste saavutetaan aukeaa (NC) tai sulkeutuu (NO) piiri samanaikaisesti. Change-over kytkimet on merkitty numerolla 3 (SPDT).

Mikä on magneettinen snap-action-kontakti (malli 821)?

Magneettinen snap-action-kontakti on mekaanisfysikaalinen kontakti joka kytkee jopa 30W 50VA kuormia. Signaalilähtö saavutetaan joko ennen viisarin liikettä tai sen jälkeen. Kantovarteen asennettu kestomagneetti sulkee piirin kun juuri ennen kuin asetuspiste saavutetaan. Magneetin pitelyvoimat tekevät snap-action-kytkimistä värinänkestäviä. Piiri aukeaa kun mittauselementin palauttavat voimat ylittävät magneettiset voimat.

Mikä on reed-rele (malli 851)?

'Reed-releitä käytetään usein pienten jännitteiden ja virtojen kytkentään. Niiden ilmatiivis rakenne, ja inerttikaasun käyttö estävät korroosion kontaktipinnoilla. Suuri luotettavuus ja pieni kontaktivastus tekevät niistä sopivan useisiin sovelluksiin. Näihin kuuluvat esimerkiksi PLC-sovellukset, signaalimuuntaminen mittauslaitteissa, signaalivalot, akustiset signaalilähettimet ja monet muut.

Mikä on sähköinen kontakti (malli 830.E)?

Sähköiset kontaktit on sovitettu kontaktittomilla aukkoantureilla. Ne soveltuvet erityisesti öljytäytteisiin mittareihin ja niitä tulisi käyttää matalilla jännitteillä ja pienillä DC-kuormilla kuten PLC signaalituloilla (programmable logic cotnroller).

Mikä on induktiivinen kontakti (malli 831)?

Viisarimittareissa käytettävissä induktiivisissa rajakoskettimissa on EN 50227 mukaiset sähköiset läheisyysanturit. Lähtösignaali määräytyy viisarin liikuttaman lipun ja läheisyyskytkimen luovan sähkömagneettisen kentän välisestä riippuvuudesta. Niitä käytetään yleensä vaarallisissa ympäristöissä.

Mikä on eristävä vahvistin?

Eristävä vahvistin lähettää digitaalista signaalia vaarallisista ympäristöistä. Signaalilähettimet voivat olla jokoa DIN 19234 mukaisi antureita (NAMUR) tai mekaanisia kontakteja. Tuloväylä on eristetty lähdöstä ja virtalähteestä DIN EN 50020 mukaisesti. Myös lähtö ja virtalähde on eristetty toisistaan DIN EN 50178 mukaisesti.

Mikä on ATEX?

ATEX on yleisesti käytettävä synonyymi euroopan unionin ATEX-direktiiveille. Nimi on lyhenne "Athmosphere explosible":sta (FR). Direktiivi sisältää kaksi räjähdyssuojausdirektiiviä: ATEX-laitedirektiivi 94/9/EC ja ATEX-työtiladirektiivi 99/92/EC.

Mitä tarkoitetaan kytkentätoiminnolla?

Kytkentätoiminnolla tarkoitetaan sähköisen piirin sulkemista tai avaamista. Normaalisti suljetut kontaktit  (NC, merkitty 2:lla) avaavat piirin nousevalla paineella (myötäpäivään); normaalisti avoimet kontaktit (NO, merkitty 1:llä) sulkevat piirin nousevalla paineella (myötäpäivään).

Mikä standardi säätelee kontaktimittareita?

Paine- ja lämpötilamittareihin (NK 100 ja 160 mm) sovitetut liuku- ja magneettiset snap-action-kontaktit ovat DIN 16085 alaisia.

Missä paineessa paineenmittausinstrumentti hajoaa?

Ylipaine saattaa hajottaa mittainstrumentin. Ei ole väliä, onko instrumentti ylipaineen alainen lyhyen vai pidemmän aikaa. Molemmissa tapauksissa laite tuhoutuu ja paine purkautuu ulos laitteesta räjähdyksenomaisesti.

Mitä tarkoittaa LNG?

LNG, eli nestemäinen luonnonkaasu (Liquefied Natural Gas), nesteytetään matalissa lämpötiloissa ja paineissa. Niitä säilytetään ja kuljetetaan cryotankeissa.