Usein kysytyt kysymykset

Mittausjärjetelmät painevälittimellä

Mikä on painevälitin järjestelmä?

Painevälitin järjestelmä on yhdistelmä, jossa on painevälitin ja mittausinstrumentti jotka liitetään prosessin . Painevälitin, joka on valmistettu sopivasta materiaalista, erottaa mitattavan aineen mittausinstrumentista. Painevälitin järjestelmä soveltuu hyvin laajalle painealueelle 10 mbar … 36 bar ja erityisesti korkeisiin lämpötiloihin sekä vaativille mitattaville aineille.

Mikä on painevälitin?

Painevälitin erottaa mittausinstrumentin mitattavasta aineesta. Painevälin kuljettaa painetiedon prosessista instrumentille väliaineen (täyttönesteen) välityksellä.

Kuinka painevälitin toimii?

Painevälitin valmistetaan prosessiaineelle soveltuvasta materiaalista ja se erottaa prosessiaineen mittalaitteesta. Painevälitin täytetään välitinnesteellä. Prosessin paine välittyy ohuen kalvon läpi välitinnesteeseen, joka välittää prosessin paineen sitä mittaavalle instrumentille.

Milloin painevälitintä käytetään?

Painevälitintä käytetään silloin,  kun ei haluta, että mitattava aine on kosketuksessa mittausinstrumenttiin.  Esimerkiksi silloin, kun mitattava aine on hyvin aggressiivista tai kuluttavaa.

Mitä muita etuja painevälitin tarjoaa?

Painevälittimessä mitattava pinta on suhteellisen laaja , mikä lisää mittaustarkkuutta eteenkin pienillä paineilla
(< 600 mbar). Lisäksi laite voidaan helposti irrottaa puhdistuksen ja kalibroinnin ajaksi.

Mitkä ovat putkipainevälittimen ominaisuudet?

Putkipainevälitin soveltuu erinomaisesti nesteille. Koska välitin on täysin sisäänrakennettu putkeen, niin mittalaite ei aiheuta pyörteitä, kuolleita kulmia tai muita ylimääräisiä häiriöitä virtaukselle.

Mitkä ovat putkipainevälittimen edut?

Hyvin mitoitetussa putkipainevlittimessä neste virtaa esteettä ja samalla itsestään puhdistaa mittausalueen. Putkipainevälitin voidaan mitoittaa erikokoisten putkistojen osaksi.

Mihin mittalaitteisiin painevälitin voidaan liittää?

Painevälitin voidaan liittää lähes kaikkiin painemittareihin, painelähettimiin tai painekytkimiin.

Mitä asennusvaihtoehtoja painevälittimellä on?

Painevälitin voidaan liittää suoraan mittalaitteeseen , viilennyselementin - tai kapillaarin välityksellä.

Minkälaisissa sovelluksissa painevälittimiä käytetään?

Painevälittimiä käytetään usein matalissa ja korkeissa lämpötiloissa (-130 °C … +400 °C) sekä erilaisia vaativia prosessiaineita mitattaessa.

Kuinka helppoa painevälittimen asentaminen on?

Painevälitin suunnitellaan sovelluskohtaisesti ja siinä huomioidaan, materiaalit, mitattava-aine, prosessiyhde ja olosuhteet. Painevälittimelle on saatavilla myös erilaisia hyväksyntöjä tarpeen mukaan.

Mikä on painevälittimen ominaiskäyrä?

Painevälittimen ominaiskäyrä kertoo graafisesti välitin kalvon elastisuuden. Tässä kuvaajassa esitetään tilavuuden muutos suhteessa paineen muutokseen.

Milloin painevälittimessä käytetään laippaliityntää?

Laippaliityntää käytetään yleisesti prosesseissa, joissa on korkea lämpötila, agressiivinen -, liimamainen -, korrosoiva -, viskoosi - , ympäristölle vaarallinen – tai myrkyllinen mitattava aine. Laippaliityntä soveltuu kaikkiin standardeihin laippakokoihin ja se asennetaan sokean laipan paikalle.

Kuinka painevälitin liitetään?

Painevälitintä on saatavilla sekä uros että naaraskierteellä. Koska prosessiyhteiden määrä on laaja niin painevälittimen liitäntäkin voidaan tehdä hyvin monella erilaisella tavalla. Yleisesti käytetään T-kappaleita, jotka on liitetty putkistoon tai putkeen hitsattavaa yhdettä.

Milloin steriiliä liitosta käytetään painevälittimessä?

Painevälitintä voidaan käyttää hygieenissä prosesseissa, kun käytetään hygieenistä liitäntätapaa.

SIP (sterilization in place) ja CIP (cleaning in place) ovat  kriteereitä, jotka vaaditaan usein steriileissä prosesseissa. Itsestään puhdistuva kalvo tai putkipainevälitin soveltuvat hyvin vaativiinkin hygienia sovelluksiin ja täyttävät laajasti hygienia sovelluksille asetetut vaatimukset.  


Miksi painevälittimissä käytetään erilaisia materiaaleja ja pinnotteita?

Erilaiset materiaalit ja pinnoitteet mahdollistavat vaikeiden aineiden mittaamisen (aggressiivinen, korrosoiva, kuluttava, viskoosi, kiinteää ainetta sisältävä, myrkyllinen, kuuma tai aseptinen). Lähes jokaiseen prosessiin löytyy oikea materiaali tai pinnoite.


Miksi on erilaisia täyttönesteitä?

Prosessi ja ympäristö asettavat vaatimuksia käytettävälle täyttönesteelle. Neste ei saa olla myrkyllistä tai sen on kestettävä hyvin kuumuutta tai painetta. Tämän takia täyttönestettä valittaessa prosessin ja ympäristön olosuhteen on tiedettävä, jotta valitaan oikea täyttöneste ja huolehdittava siitä, että ympäristön ja prosessin lämpötila pysyy nesteen vaatimissa rajoissa.

Mikä vaikutus on kalvon halkaisijalla mittaustulokseen?

Pieni halkaisija kykenee mittaamaan vain pieniä tilavuuden muutoksia. Vastaavasti mitä suurempi halkaisija sitä parempi mittaustulos.

Kuinka painevälittimen ja kapillaarin korkeus vaikuttaa mittaustulokseen?

Korkeusero painevälittimen ja mittaavan instrumentin välillä vaikuttaa mittaustulokseen. Välitinnesteen hydrostaattinen paine pienentää mittaustulosta silloin, kun painevälitin on alempana kuin mittaava instrumentti ja päinvastoin. Välittimen ja mittaavan instrumentin lopullinen korkeusero on otettava huomioon suunnittelussa ja valmistuksessa.

Miten painevälitin liitetään prosessiin?

Painevälitin liitetään prosessiin laippaliitoksella tai hitsattavalla yhteellä, joka on hitsaamalla liitetty putkeen tai säiliöön.

Mikä on lisäkalvollinen painevälitin?

Eräs modifikaation painelähettimessä on lisäkalvo, jota käytetään muiden muassa eristetyissä putkilinjoissa ja säiliöissä. Erikoisratkaisuja tehdään asiakkaan vaatimusten mukaisesti, kuten esim. solurakenteinen painevälitin.

Mikä vaikutus on painevälitinjärjestelmän tilavuudella?

Kun kytketään painevälitin mittalaitteeseen, on varmistuttava siitä, että painevälitin kykenee tuottamaan tilavuuden muutoksen,  joka on vähintään mittalaitteen vaatima tilavuuden muutos. Todellisessa mittaustilanteessa on huomioitava myös lämpötilasta aiheutuva tilavuuden muutos.

Miten välitinjärjestelmän vasteaikaan voidaan vaikuttaa?

Vasteaikaan vaikuttaa täyttönesteen viskositeetti ja kapillaarin rakenne.

Miten lämpötila vaikuttaa painevälittimeen?

Todellinen käyttölämpötila ja olosuhteet ( prosessi- ja ulkolämpötila) aiheuttavat tilavuuden muutoksia. Suljetun järjestelmän tilavuudenmuutos aiheuttaa muutoksia paineessa mikä vääristää mittalaitteen näyttämää.

Mikä on painevälittimen vasteaika?

Painevälitinjärjestelmän vasteaika lasketaan siitä, kun paineen muutoksesta 9/10 näkyy näyttölaitteella. Vasteaikaan vaikuttaa koko järjestelmän tilavuudenmuutosnopeus.

Milloin painevälittimessä käytetään kierreliitäntää?

Kierreliitäntää käytetään tyypillisesti erittäin korkeissa prosessilämpötiloissa ja aggressiivisille  ja ympäristölle vaarallisille aineille.