Usein kysytyt kysymykset

Palvelut - Kalibrointi

Mitä eroa on DKD/DAkkS -kalibroinnissa ja tehdaskalibroinnissa?

DKD/DAkkS-kalibroinnin yhteydessä asiakas saa DKD/DAkkS-kalibrointitodistuksen. Tehdaskalibroinnin mukana tulee DIN EN 10204 mukainen 3.1 kalibrointitodistus. Lisätietoa aiheesta "Calibration" esite.

Mitä tarkoittaa kalibrointi?

Kalibrointi tarkoittaa mittauslaitteen erojen määrittämistä. Kalibroinnissa ei puututa mittauslaitteen toimintaan (nollapisteensäätö, asteiko-n ja lineaarisuudensäätö). Kalibroinnissa mitataan ilmaistavan suureen ja todellisen suureen välistä eroa. Esimerkiksi materiaalimittauksissa dimensiomittauksissa kirjattaisiin merkatun dimension ero tarkkaan mittaan. Mittausketjuille määriteltäisiin umitatun lostulosignaalin ja ideaalin sisääntulosignaalin eroa.

Mitä on säätö?

Säätö tarkoittaa mittauslaitteen asettamista tai suuntausta siten, että mittauserot saadaan mahdollisimman pieneksi, tai että niiden magnitudi ei ylitä virherajoja. Säätö vaatii fyysistä muokkausta, joka on pysyvää (esim. viisarin uudelleen asennus)

Mitä on verifiointi?

Mittauslaitteen verifiointi sisältää testauksen ja leimauksen. Tämän tulee suorittaa hyväksytty taho ja ohjeiden mukaisesti. Testauksessa selviää täyttääkö kyseinen mittauslaite kalibrointimääräykset ja että ylittääkö mitattujen erojen magnitudi virherajat (n). Leimaus kertoo, että kyseinen laite on täyttänyt vaatimukset testauksessa ja että mikäli sitä käsitellään oikein ja kalibrointi suoritetaan huoltosuunnitelman mukaisesti, se säilyttää tarkkuuden tarkkuusluokan vaatimalla tavalla. Laitteet jotka ovat tämän verifioinnin alaisia ja ne jotka eivät ole, on määritelty laissa.

Mikä on korkein paine, jolle WIKAn DAkkS-laboratorio on sertifioitu?

8000 bar

Kuinka monta mittauspistettä kalibrointiraporttiin tarvitaan minimissään paineenmittauksessa (DKD/DAKKs sertifikaatti)?

Paineenmittauslaitteille joiden tarkkuusluokka on < 0,6 %, vähintään 9 pistettä. Paineenmittauslaitteille joiden tarkkuusluokka on > 0,6 %, vähintään 5 pistettä.

Millä aikavälillä tai kuinka usein paineenmittauslaitteet tulisi jälleenkalibroida?

Tarkkuusluokka <= 0,6 % : vuosittain
tarkkuusluokka > 0,6 %: joka toinen vuosi
painevaa'at: joka viides vuosi.

Mille paine- ja lämpötila-alueille kalibrointilaboratoriot on akkreditoitu?

Paine:
 Positiivinen tai negatiivinen mittauspaine:  -1 ... +8000 bar
Absoluuttipaine:  0 ... 8001 bar
Paine-ero: 0 ... 10 bar 250 barin staattisessa paineessa

Lämpötila:  -196 ... +1200 °C

Mikä on saksalainen fysikaalinen ja tekninen testauslaitos (PTB)?

PTB, Braunschweig ja Berliini, on metrologian laitos ja saksa korkein tekninen elin metrologialle. Se säilyttää ja kehittää kansallisia standardeja SI-yksiköille ja takaa niiden kansainvälisen yhteensopivuuden yhteistyössä muiden laitosten kanssa.

Mikä on saksalainen kalibrointipalvelu (DKD)?

Saksalaisen metrologialaitos PTB:n vastuulla on varmistaa, että suoritettavat mittaukset tapahtuvat yhdenmukaisesti. Erityisen tärkeää on mitattavien suureiden määrittäminen mittausseknologian seurannanmääräysten mukaisesti. Tämän vuoksi PTB toimii lähinnä akkreditoiduissa laboratorioissa. 2011 perustettiin komitea, jonka tarkoitus on kehittää mittausteknologiaa kalibroinnin tarpeiden mukaan, PTB ja akkreditoidut kalibrointilaboratoriot tekevät tiivistä yhteistyötä komitean kanssa.

Tätä PTB:n alaista osastoa kutsutaan DKD:ksi ”Deutscher Kalibrierdienst” – saksalainen kalibrointipalvelu.


Miten tunnistan akkreditoidun organisaation?

Kaikilla DAkkS:n akkreditoimilla organisaatioilla on sertifikaatti. Muilla alueilla sertifikaatin myöntää paikallinen viranomainen. Organisaatiot voivat käyttää DAkkS merkintää raporteissaan ja sertifikaateissaan. Merkintä koostuu DAkkS logosta ja yksilöllisestä tunnusnumerosta. Lista kaikista DAkkS oragnisaatioista löytyy osoitteesta www.dakks.de.

Mitä etuja akkreditoinnit tarjoavat?

Akkreditoinnit lisäävät kansainvälistä vertailtavuutta yrityksille ja testiraporttien tunnustusta.  Tämän luoma läpinäjyvyys mahdollistaa helpomman käsiksipääsyn kansainvälisille ja kansallisille markkinoille. Useille asiakkaille todistukset ovat edellytys yhteistyölle. Kuluttaja voi luottaa kalibrointitodistuksen tietoihin. Hän tietää, ette todistus on standardien mukainen. Lisäksi DKD/ DAkkS-kalibrointitodistus on kansainvälisesti tunnustettu.

Miksi laitteet tulisi kalibroida?

Jotta valmistettujen tuotteiden laatu voidaan varmistaa on laadunvalvonnassa noudatettu DIN EN ISO 9000 -standardin asettamia vaatimuksia. Tämä standardi vaatii, että kaikki tuotteen laatuun liittyvät ominaisuudet tetataan ja tarkistetaan säännöllisesti. Kalibrointi varmistaa, että mittaustulokset ovat kansainväliseti vertailtavissa. Samalla riskit minimoidaan. Tämä on tärkeä toimenpide tulevaisuuden markkinoita ajatellen.

Mikä on akkreditointi?

Kalibroinnin luotettavuus on riippuvainen sitä tarjoavien tahojen pätevyydestä. Moni näistä varmistaa tarjoamansa laadun hankkimalla akkreditointeja ulkopuolisilta valvovilta organisaatioilta. Akkreditointiprosessin aikana demonstroidaan kyky suorittaa kalibrointi normien ja vaatimusten mukaisesti. Saksassa DAkkS toimii tässä tehtävässä.


Mikä on standardi?

Standardi (VIM): "Materiaaliarivo, mittauslaite, referenssimateriaali tai määriteltävä mittauslaite, materialisointi, säilytys tai yhden tai useamman tuotteen valmistaminen."

Mikä on kansallinen standardi?

Kansallisen tahon hyväksymä standardi, joka toimii pohjana kaikille standardeille ja yksiköille (SI-yksiköt).

Mikä on referenssistandardi?

Korkeimman tarkkuuden omaava standardi, jota voidaan käyttää hyväksi mittauksissa.

Mikä on työskentelystandardi

Standardi, jota käytetään yleisesti mittauskaitteiden, materiaalien tai referenssimateriaalien kalibroinnissa ja testauksessa.

- työskentelystandardi kalibroidaan referenssistandardin mukaan
- työskentelystandardia jota käytetään mittausten oikeellisuuden takaamista varten kutsutaan usein testausstandardiksi.

Miten kalibrointiväli määritetään?

Laitteet tulee tarkistaa ja kalibroida säännöllisin välein, jotta mittaukset voidaan suorittaa aina oikein. Tämä aikaväli vastaa kalibrointi-intervallia. Laitteen käyttäjällä on vastuu määrittää kalibrointi-intervalli. Siihen vaikuttavat useat tekijät. Niitä ovat esimerkiksi vaaditut mittausepätarkkuudet, direktiivien ja standardien määritykset, ympäristöolosuhteet, käyttöaste, kustannukset jotka aiheutuvat viallisen laitteen käytöstä, sekä valmistajan suositus.

Mille sähköisen mittauksen parametreille kalibrointilaboratoriot on akkreditoitu?

DC virta:  0 mA ... 100 mA
DC jännite: 0 V ... 100 V
DC vastus: 0 Ω ... 10 kΩ

Mille painealueille liikkuva kalibrointipalvelu on akkreditoitu?

Kalibroinnit paikan päällä:
Ylipaine:  -1 bar ... 8000 bar
Absoluuttipaine:  0 bar ... 8001 bar

 


Voidaanko 3.1 testisertifikaattia tai tehdaskalibrointitodistusta käyttää jäljitettävyyttä varten?

Ei. 3.1-sertifikaatteja voidaan käyttää vain yksittäisille mittausarvoille.
3.1-todistusdokumentit ovat jäljitettäviä vain jos:

  • käytettävät referenssistandardit ovat jäljitettäviä ja
  • kalibrointi on tapahtunut normeja noudattaen.

Kuluista johtuen tämä suoritetaan useissa tapauksissa vain supistettussa muodossa. Akkreditoitujen testaus- ja kalibrointilaboratorioiden 3.1 sertifikaatteja/tehdaskalibrointitodistuksia tulee kohdella samoin kuin ei-akkreditoitujen laitosten tekemiä vastaavia.