Mittaustekniikkaa rauta- ja terästeollisuuteen

Myynnin yhteyshenkilö Kysymyksiä? Löydä yhteyshenkilö alueeltasi.

Hae

Teräksen tuotantolaitokset

Teräs on yksi lähes kaikkien rakennusalan sektorien, kone- ja työkaluvalmistuksen sekä tarkkuusteknologian tärkeimmistä materiaaleista. Kovista prosessiolosuhteista ja valtavasta raaka-aineiden ja energian tarpeesta johtuen tuotantoprosessien optimointi on erittäin tärkeää. Tuotteiden laatu ja tuotantoerien toistaminen samanlaisina ovat olennaisia seikkoja, koska ne alentavat prosesseista aiheutuvia kustannuksia. Raudan ja teräksen tuotantoprosessit vaativat tarkkaa mittaustekniikkaa, jolla pystytään havaitsemaan virheet luotettavasti samalla ,kun pidetään mielessä prosessin kustannustehokkuus.

Kun etsit oikeata ratkaisua tuotantoprosesseihisi, voit luottaa WIKA:n mittaustekniikkaan.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Sintraamo

Tuottavuus ja tehokkuus
Sintrauksessa hienojakoisen malmin, koksin, kierrätysmateriaalien ja muiden lisäaineiden seos valmistellaan sulattamalla ne masuunissa tapahtuvaa jatkokäsittelyä varten kaasunläpäisevyyden varmistamiseksi pelkistyskaasuja varten.

Sintrausprosessissa ratkaisevan tärkeitä tekijöitä ovat sintraushormi, siihen liittyvä poltin sekä uunin lämpötila. Toimimaton uuni voi johtaa prosessin täydelliseen pysähtymiseen ja lämpötilan heilahtelemiseen, mikä vaikuttaa valmistettavan tuotteen laatuun.

WIKA tarjoaa luotettavia ja tarkkoja mittalaitteita, jotka ovat suunniteltu sintrauslaitosten vaativiin mittaustehtäviin.

Koksauslaitos

Kustannustehokkuus ja laatu
Koksauslaitoksessa hiili muunnetaan koksiksi kuumentamalla valmisteltua hiiliseoserää ilman ilmaa 1 000 - 1 300 °C:ssa 16 - 30 tunnin ajan. Koksilla on pelkistävänä aineena suuri vaikutus prosessin kustannustehokkuuteen ja lopputuotteen laatuun.

Haaste: Koksin laatu määrittyy hiilen eri tyyppien sekoituksen perusteella. Koksauslaitosten optimaalisten prosessiolosuhteiden saavuttamiseksi yksittäisten uunien painetta ja lämpötilaa valvontaa erikseen.

Koksauslaitoksissa erittäin tarkat punnitusanturit takaavat hiilen eri tyyppien hallitun seoksen, jotta tulokseksi saadaan haluttu koostumus. Mittauslaitteemme, jotka ovat suunniteltu korkeiden vaatimusten mukaisiksi, takaavat suurten raaka-ainemäärien sujuvan käsittelyn.

Pelletointilaitos

Tuottavuus ja tehokkuus
Pelletit ovat pieniä rautamalmipalloja, joita käytetään teräksen tuottamiseen. Niitä valmistetaan tekniikalla, jossa hyödynnetään jauhetta, jota muodostuu malmin louhinnan yhteydessä. Rakeistamisprosessissa yhdistetään raakamateriaalin sekoittaminen ja lämpökäsittely, jossa pehmeät vihreät pelletit palavat koviksi palloiksi. Raakamateriaali pyöritetään palloksi ja siirretään sitten uuniin tai siirtoarinalle, jotta hiukkaset sintrautuvat kovaksi palloksi.

WIKA tarjoaa kestäviä ja korkealaatuisia instrumentteja kaikkein korkealaatuisimpien pellettien tuottamiseen.

Masuuni

Suuri luotettavuus ja saatavuus
Masuunissa suoritettavan prosessin aikana sintterin tai pellettien tehtävänä on malmin, koksin ja kalkin lisäksi sitoa kuonassa olevat malmin ei-halutut ainekset ja myös alentaa malmin sulamislämpötilaa. Syötettävät aineet ohjataan masuuniin yläkautta samalla kun kuumaa paineilmaa syötetään alaosan putkien kautta. Myös lisäpelkistysaineita tai polttoaineita, kuten hiiltä, polttoöljyä, maakaasua tai muita aineita, voidaan injektoida masuunin alaosan kautta.

Polttoaineen paineen ja lämpötilan valvonta sekä masuunin kaasunpaineen valvonta ovat merkittäviä tekijöitä normaalien kulutus- ja käyttötietojen kannalta prosessin hallinnassa. Tehokas lämpötilan valvonta mahdollistaa järjestelmän mahdollisten häiriöiden havaitsemisen aikaisessa vaiheessa. WIKA:n termoelementit ovat osoittautuneet nopeiksi ja luotettaviksi instrumenteiksi lämpötilan mittaamisessa.. Toinen haaste masuunin toiminnassa on jäähdytysaineiden valvonta.

Suorapelkistysraudan tuotantolaitos

Prosessin turvallisuus
Suorapelkistysraudan valmistus, joka on vaihtoehtoinen keino valmistaa rautaa, on kehitetty perinteisiin masuuneihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Suorapelkistystä käytetään menestyksekkäästi eri puolilla maailmaa hyödyntäen maakaasu- tai hiiliteknologiaa. Suorapelkistysprosessi on yhtäältä erittäin energiatehokas, ja toisaalta energiansäästöä saadaan vielä lisättyä, jos kuuma materiaali siirretään välittömästi valokaariuuniin sulatusta varten. Tällä tavalla suorapelkistysprosessissa muodostunut lämpö vähentää valokaariuunin aiheuttamia suorapelkistysraudan sulatuskustannuksia, mikä merkitsee huomattavaa säästöä energiakustannuksissa.

Vety tuo erityisen haasteen suorapelkistysprosessiin. WIKA tarjoaa erityisiä paine- ja lämpötila-antureita vetysovelluksiin suorapelkistysprosessin sujuvuuden varmistamiseksi.

Happipuhallusmasuuni

Teräksen korkean laadun varmistaminen
Masuunissa valmistettavaa harkkorautaa käytetään teräksenvalmistuslaitoksissa nestemäisenä, jossa muodossa se muunnetaan raakateräkseksi konverttereissa. Tällöin harkkoraudan sisältämä hiili poltetaan puhaltamalla sisään puhdasta happea. Eräs tärkeä suuntaus teräsmetallurgiassa on teräslajien määrän kasvu ja siten suurempi joustavuus metallurgian laitoksissa. Teräksenvalmistuslaitosten logistiikan parantaminen on ainainen haaste. Teräskonverttereissa hankalat hivenaineet, kuten hiili, silikoni, rikki ja fosfori, poistetaan happipuhallusmasuunissa puhaltamalla sisään happea. Tällä tavalla konvertterin lämpötila saadaan nousemaan jopa 1 700 °C:seen.

Konvertterijärjestelmän tehokas ja turvallinen jäähdytys on välttämätöntä. Tässä kohdin voidaan käyttää WIKA:n virtausmittauselementtejä yhdistettyinä paine-erolähettimiin. Tällöin lämpötila-anturit mittaavat tulo- ja lähtölämpötilat.

Valokaariuuni

Energian ja raaka-aineen käytön tehokkuus
Valokaariuunin avulla voidaan hyödyntää romuterästä.

Uunin panostamisen jälkeen sulamisprosessi alkaa valokaaren sytyttyä. Hapen ja polttoaineen tai kaasun seosta syötetään käyttäen uunin seinämässä olevia suutin- ja/tai poltinjärjestelmiä. Tämän tarkoituksena on kiihdyttää sulatusta ja vähentää sähköenergian tarvetta.

Polttoaineen paineen sekä lämpötila- ja virtausarvojen valvonnan avulla saadaan kartoitettua normaalit kulutus- ja käyttötiedot prosessin hallintaa varten. WIKA:n virtausmittauslaitteet ja paine- ja lämpötila-anturit huolehtivat tästä tehtävästä luotettavasti ja tarkasti.

Senkkauuni

Puhtausasteen parantaminen
Senkkauuneja käytetään teräksenvalmistuslaitoksissa toisiometallurgiassa nestemäisen teräksen käsittelyyn. Sulasta teräksestä poistetaan rikki ja sitä muokataan edelleen asiakkaan toivoman teräslaadun tuottamiseksi.

Senkkauunin kansi on yleensä vuorattu tulenkestävillä materiaaleilla, ja se on varustettu vesijäähdytyksellä. Myös poistokanava, elektrodivarret ja johdotus jäähdytetään senkkauunin optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Tätä tarkoitusta varten riittävä vedenpaine ja veden oikea tulolämpötila ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä.

WIKA:n vastuslämpötila-anturit ja paineanturit ovat niiden luotettavan mittaustekniikan ansiosta ihanteellisia laitteita jäähdytysveden valvontaan. Pienikokoisten paineanturien asentaminen käy nopeasti ja helposti.

Jatkuvavalulaitos

Vaativimpiin sovelluksiin
Jatkuvavalun prosessissa nestemäinen teräs virtaa valusangosta jakoputkiston kautta muotteihin. Teräksellä täytetty valusanko ripustetaan käännettävissä olevaan tornirakenteeseen, johon mahtuu kaksi valusankoa. Valuvaiheen aikana käytetään sekä lämmön- että paineenvalvontamenetelmiä nestemäisen teräksen paikallisten vuotojen ja tunkeutumien havaitsemiseksi.

Metallin muottimateriaaliin tunkeutumisen estämiseksi on olennaista määrittää valumuotin lämpötilaprofiili siten, että halkeamien muodostuminen pystytään tunnistamaan. Tätä tarkoitusta varten muotin kapeille ja leveille puolille asennetaan termoparit, jotta ne ilmaisevat kaksidimensionaalisen lämpötilaprofiilin muotin kaikilla puolilla. Muotin lämmönhukan määrittämiseksi mitataan jäähdytysnesteen lämpötila sekä jäähdytysnesteen määrä jäähdytysveden tulo- ja poistoaukoissa.

WIKA ottaa huomioon teräsvalimoiden ankarat olosuhteet valmistamalla lujarakenteisia ja laadukkaita mittausinstrumentteja. Ne kestävät erittäin hyvin iskuja, tärinää ja lämpötilanvaihteluita. Lisäksi niissä on erinomainen IP-suojaus ja erinomaiset EMC-ominaisuudet.

/